وحیده پیکان
کارشناس حوزه آسیای میانه- ایندیپندنت فارسی