فریدون آژند
کارشناس افغانستان، نویسنده- ایندیپندنت فارسی