پوشش لحظه به لحظه بحران سیاسی پاکستان

عمران خان نه تنها حمایت مجلس، که حمایت ارتش این کشور را هم از دست داده است

Farooq NAEEM / AFP