پاپ فرانسیس خواستار محافظت قانونی از همجنسگرایان شد

این یکی از شفاف‌ترین موضع‌گیری‌های رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در مورد حقوق دگرباشان جنسی است

پاپ فرانسیس- pope francis

رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در یکی از شفاف‌ترین موضع‌گیری‌های خود در مورد حقوق دگرباشان جنسی، در فیلمی که روز چهارشنبه منتشر شد گفته است که همجنس‌گرایان باید از طریق قوانین مدنی مورد محافظت قرار بگیرند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، پاپ فرانسیس در مستند «فرانچسکو» می‌گوید، «افراد همجنسگرا حق دارند در میان خانواده باشند. آنها فرزندان خدا هستند ... هیچکدام نباید بیرون انداخته شوند یا به خاطر آن (گرایش) تیره‌‌بخت شوند.»

وی افزود، «آنچه ما باید ایجاد کنیم، یک قانون اتحاد یا پیوند مدنی است؛ به نحوی که آنها تحت حمایت قانونی قرار بگیرند.»

پاپ به زمانی اشاره کرده است که در آرژانتین اسقف اعظم بود و با تصویب قانونی برای رسمیت بخشیدن به ازدواج همجنسگرایان مخالفت می‌کرد، اما در عین حال خواستار حمایت از نوعی محافظت قانونی برای زوج‌های همجنسگرا بود.

بر مبنای آموزه‌های کلیسای کاتولیک، گرایش به همجنس گناه نیست، اما اقدامات همجنسگرایانه گناه محسوب می‌شوند. این کلیسا تاکید می‌کند که باید با همجنسگرایان و دگرباشان جنسی با احترام و با حفظ شأن و کرامت آنها برخورد شود.

بیشتر از جهان