فواید ضمیر اشاره بدون بار جنسیتی

Helena Lopes/ pexels

پژوهشی تازه نشان می دهد که استفاده از ضماير اشاره بدون بار جنسیتی از احتمال آن که مردم کلیشه مردانگی را ترجیح بدهند کاسته و نظرها را نسبت به زن ها و دگرباشان جنسی بهبود می بخشد. (توضیح: در زبان انگلیسی ضمایر اشاره بر حسب مرد، زن و اشیاء متفاوت است).

پژوهشگران در دانشگاه واشنگتن در ایالت میسوری آمریکا تاثیر استفاده از ضمایرِ بدون بار جنسیتی را روی نظرات 3393 شهروند سوئدی تحلیل کردند.

در آغاز این پژوهش، کارتون فردی که سگی را راه می برد به شرکت کنندگان نشان داده شد.

سپس آن ها را به سه گروه تقسیم کردند و از آن ها خواستند جمله ای را تکمیل کنند که بنظر آن ها عکس را توضیح می داد.

به یک گروه گفته شد تنها می توانند از ضمایر بدون بار جنسیتی در توصیفشان استفاده کنند. به گروه دوم گفته شد فقط از ضمیر مونث استفاده کنند، و گروه سوم تنها از ضمیر مذکر.

سپس، پژوهشگران از شرکت کنندگان خواستند در سه جمله داستان کوتاهی درباره فردی که می خواهد وارد دنیای سیاست بشود بنویسند و در آن از اسم کوچک او استفاده کنند.

جمله به این صورت شروع می شد: «امروز، به کسی برخوردم که علاقه داشت وارد دنیای سیاست شود. این فرد...... است».

شرکت کنندگان در این تحقیق، همچنین، باید به سئوال هایی پاسخ می دادند که نظراتشان را در مورد زنان و دگرباشان جنسی در امور اجتماعی، تحلیل می کرد.

نتیجه این پژوهش که در نشریه «مباحث آکادمی ملی علوم» (پی اِن اِی اِس) منتشر شده، حاکی از آن است که شرکت کنندگانی که در مرحله توصیف عکس کارتونی از ضمایر بدون بار جنسیتی استفاده کرده بودند، بیشتر متمایل به بکار بردن نام های غیر مذکر در داستان های کوتاهشان بودند.

افزون بر این، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که بنظر می رسد استفاده از ضمیر بدون بار جنسیتیِ «هِن» (hen) در زبان سوئدی، موجب ترغیب احساسات مثبت نسبت به زنان و دگرباشان جنسی می شود.

در نتیجه، پژوهشگران معتقدند که این واژه با طرز فکری که مردها را ترجیح می دهد مبارزه کرده و دیگران را نسبت به دیگر جنسیت ها در میان شرکت کنندگان آگاه می کند.

در سال ۲۰۱۵، آکادمی سوئد اعلام کرد که فرهنگنامه رسمی کشور به زبان سوئدی ضمیر بدون بار جنسیتیِ «هِن» را به ضمیر «هان» (han) برای مرد و «هُن» (hon) برای زن، اضافه می کند. 

اِفرِن پِرِز، استاد علوم سیاسی و یکی از دو پژوهشگر این تحقیق در دانشگاه کالیفرنیای لس آنجلس، گفت: «بیايید فرض را بر این بگذاریم که جوامعی هستند که در مجموع موافقند که باید برای زنان و دگرباشان جنسی جای بیشتری باز کرد. تعداد آن ها کم نیست. نتایج پژوهش ما حاکی از آن است که واژه هایی که از آن استفاده می کنیم، ما را قدری به این هدف ایده آل نزدیک تر می کند».

ماه گذشته، شهرداری برکلی در کالیفرنیا، حکمی صادر کرد که بر اساس آن استفاده از زبانی که  بار جنسیتی دارد را در نظام نامه های شهرداری ممنوع می کند.

مقررات جدید به معنی آن است که در اشاره به کلماتی مثل «مَن هول» (دریچه ای در کف خیابان که به زیر زمین متصل است) و «فایِرمَن» ( مامور آتش نشانی) [که در هر دو کلمه man مرد به کار رفته است] با واژه های بدون بار جنسیتی جایگزین می شوند.

در سال ۲۰۱۷، به دنبال تقاضای دانشجویان دانشگاه ساسکس بریتانیا، برای جلوگیری از تبعیض در محیط دانشگاه، به دانشجویان و کارکنان دانشگاه گفته شد از ضمایر بدون بار جنسیتی استفاده کنند. 

«اتحادیه دانشجویان دانشگاه ساسکس» (یو اس اس یو) به اعضایش توصیه کرد که «برای اجتناب از فرضیات»، هنگام خطاب قرار دادن کسی که جنسیتش مستقیما ذکر نشده، از ضمایر «دِم» (them) ("آن ها" درشکل مفعولی) و «دِی» (they) ("آن ها" در شکل فاعلی) به جای «هی» (he) ("او" مذکر) و «شی» (she)("او" مونث) استفاده کنند.

این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.

https://www.independent.co.uk/life-style

© The Independent

بیشتر از زندگی