سپیده ۸ ساله و علی ۸۰ ساله

یک گفت‌وگوی ساده

سپیده ـ هشت ساله ـ بی حجاب است
علی ـ هشتاد ساله - در عذاب است
علی با دیدن عکس سپیده
دو هفته میشود دراضطراب است
سپیده گفته یک دکتر بیارید
علی آقا اگر حالش خراب است
علی گفته بپوشان موی خود را
که این فرموده ی اسلام ناب است
سپیده گفت از اسلام سرکار
بسی انسان که لنگ نان و آب است
برو لطفاً به کار خود بپرداز
سر اسلام خود چادر بینداز
 
***
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی کند.

بیشتر از دیدگاه