شاملو مُرد .... زنده باد شاملو!

غصه‌دار گریه میکردن پریا ...

Wikipedia

«در این سال‌های خاکستری و خفقان، از یک سو شاهد کوشش حکومتیان در لباس‌های امنیتی، انتظامی، قضائی برای برهم زدن مراسم یادبود شاملو بوده‌ایم که به ضرب و شتم اهل قلم و پرونده سازی برای آنان انجامیده است واز سوی دیگر شاهد نمایش حاکمان با شعر و کتاب شاملو هستیم. گویا از نظر ایشان، شاعر خوب، شاعر مرده است ...» از بیانیه کانون نویسندگان در نوزدهمین سال رفتن احمد شاملو

 

غصه‌دار گریه میکردن پریا ...

 

یکی بود یکی نبود

زیر چشماشون کبود

تو کمیته‌ کرج سه تا پری نشسته بود

 

زار و زار گریه میکردن پریا

واسه رفتن به مزار گریه میکردن پریا

 

نیروی انتظامی اومد جلو

پریا شدن ولو

 

– بسمه تعالا. گم‌شین پریا

آی پری سراغ شاملو نریا!

 

– پریا گردهمائی میکنین؟

اومدین شهیدنمائی میکنین؟

پریا کتک میخواین؟

فحش و مشت و چک میخواین؟

 

پریا گفتن که نه مرسی، کتک صرف شده

سی ساله الحمدلله مشت و چک صرف شده

ما فقط مزار شاملو رو میخوایم

دیدن مقبره او رو میخوایم

 

واسه رفتن به مزار گریه میکردن پریا

مث ابرای باهار گریه میکردن پریا

 

– پریا دس بردارین شاملو کیه؟

اون اصن نمیدونست شعر چی چیه!

 

– پریا شعر میخواین؟

توی دیوان امام اونهمه اشعار بخونین

من به خال لب دوست شدم گرفتار بخونین

 

فاطی در چشمای تو، لطفه و رحمه، شنیدین؟

من برات شعر میگم احمدم نفهمه، شنیدین؟

 

– شعرهای تازه میخواین؟

حرفای روحانی‌رو در سفر چین بخونین

نطق احمدی نژادو توی قزوین بخونین

 

– شعرای قوی و کوبنده میخواین؟

خطبه نماز جمعه بخونین که محکمه

اثر طبع لطیف رهبر معظمه

 

– رهبری کتاب شعر زیاد داره:

«خاتمی در آینه!»

«احمدی نژاد و دشنه!»

 

رهبری از شاملو هم بهتر میگه:

«ظریف و درخت و خنجر با یه چیزای دیگه!»

 

زار و زار گریه میکردن پریا

واسه رفتن به مزار گریه میکردن پریا

 

– پریای ابلها!

هیچ ندین بهش بها

اصلا انکارش کنین

یا کلفت بارش کنین

بذارین با انتقام

شاد بشه روح امام!

 

زار و زار گریه میکردن پریا

به دلیل بیشمار گریه میکردن پریا!

 

– پریا اون یه الف.بامداد چی بود

که مزار داشته باشه؟

با مزارش کسی کار داشته باشه؟

 

– مزار شاملو کدومه پریا؟

همون که هر ساله ما سنگشو داغون میکنیم

هزار جور اهانتم به مرده اون میکنیم

بعدشم کتک‌کاری با اهل کانون میکنیم

 

پریا گفتن که ما، آروم میریم، ساده میریم

همینجور گریه کنون تا اون امامزاده میریم

 

– پریا، به خاطر بیضه اسلام که شده

ما مقرراتو هرجا باشه تحمیل میکنیم

پاش بیفته اون امامزاده‌رو تعطیل میکنیم

 

– پریا میخواین چیکار؟

که برین سر مزار

نکنه دارین ویار!

 

ویار حلوا دارین؟ حلوای چرب و خوشمزه؟

زن اون اَرمنیه، حلوا بلد نیس بپزه!

 

پس برین قبر حاج احمد آقا رو طواف کنین

اونجا حلوا بخورین این احمدو معاف کنین

مینی‌بوسش حاضره

بدوین. میخواد بره

 

مرقد حاج احمد آقا بودجه حلوا داره

تصویب فراکسیونِ مجلس شورا داره

 

واسه رفتن به مزار گریه میکردن پریا

مث ابرای باهار گریه میکردن پریا

 

– شاملو شاعر نبوده

اگرم بوده معاصر نبوده!

پریا ما نویسنده نداریم

اونکه اسلام بپسنده نداریم

کانونو ما مث سنگ قبر شاملو میکنیم

خفقانو میاریم، رفع هیاهو میکنیم

 

اینا باید از زمین کنده بش

مث مختاری و پوینده بشن

 

شما هم حیا کنین

کم سر و صدا

 

پریا باطوم میخواین؟

از همونا که به سیمین هم زدیم روز زنان

که بره پَس پَسَکی تا بهبهان؟!

 

زار و زار گریه میکردن پریا

واسه رفتن به مزار گریه میکردن پریا

 

پریا گشنه‌تونه؟ پریا تشنه‌تونه؟

پریا آب از سر معدن میخواین؟

پریا تافتون توی روغن میخواین؟

پریا پس رژیمو یاری کنین

پریا پس با ما همکاری کنین!

 

بی خیالِ شاملو شین

با ما همکاری کنیم، پرستو شین!

 

زار و زار گریه میکردن پریا

واسه یک راه فرار گریه میکردن پریا

 

مث ابرای باهار؛

مث ابرای باهار آزادی؛

غصه دار گریه میکردن پریا

دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی کند.

بیشتر از دیدگاه