دریافت تابعیت بریتانیا مشروط به دانستن زبان انگلیسی شد

تحریریه ایندیپندنت انگلیسی

با الزامی شدن شرط یادگیری زبان انگلیسی برای دریافت شهروندی بریتانیا، مقررات و پیش‌شرط‌های اخذ تابعیت انگلستان دشوارتر شده است. متقاضیان دریافت شهروندی انگلیس باید از این پس آموزش زبان انگلیسی را در اولویت برنامه‌های خود  قرار دهند.
در این اواخر دولت انگلیس بودجه به ارزش ۵۰ میلیون پوند را برای پیگیری طرح آزمون شهروندی انگلستان اختصاص داده است. قرار است اقدامات خاصی که هدف آن‌ها ایجاد هم گرایی در جامعه و حمایت از ارزشهای اجتماعی و مدنی است، در دستور کار قرار بگیرد.
دولت انگلستان تلاش دارد در پرتو این طرح جدید، میزان همسویی و ادغام توده‌های مختلف ساکنین این کشور را افزایش داده و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی بریتانیا را توسعه و گسترش بیشتری بدهد.
بر بنیاد این طرح جدید، آموزگاران مدارس در سراسر بریتانیا با دریافت امتیازات ویژۀ تلاش خواهند نمود تا زمینۀ ترویج و گسترش ارزش های بریتانیا را فراهم کنند.
آقای جیمز بروکینشر، وزیر دادگستری بریتانیا در رابطه به اهمیت این راهبرد ملی چنین گفت: " این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت که در جامعه بریتانیا برخی توده های مردم به صورت گروهی و به گونه غیر منسجم با سایر شهروندان زندگی می کنند. این شیوه نا همگون زندگی، مانع بهره برداری لازم مردم از فرصت ها و امکانات می شود".
البته طرح ایجاد مجتمع های یکپارچه، از یک سو مهاجران خارجی را وادار به آموختن زبان و فرهنگ انگلیسی می‌کند و از سوی دیگر جوامع محلی را توصیه به استقبال و پذیرش افراد تازه وارد به جامعه این کشور می‌کند.
قرار است یک بسته اطلاعاتی ویژه در دسترس هر یک از مهاجران تازه وارد قرار گیرد تا آن‌ها را در زمینه فراگیری فرهنگ انگلیس و نحوه ایجاد روابط و تطبیق با سایر شهروندان و همسایگان، کمک کند.  
به گفته آقای بروکینشر: انگلستان آنچنان یک سیستم دموکرات، تنوع پذیر و آزاد دارد که ویژگی‌های سازش و هم پذیری در جامعه آن به عنوان واقعیت های مسلم و غیر قابل بحث، پذیرفته شده است. ولی با این حال عدم انسجام و سازش در میان برخی از تودههای تازه وارد مردمی، منجر به تفاوت ارائه فرصتها و خدمات در جامعه میشود.
آقای بروکینشر اضافه میکند که: مهاجران تازه وارد در برنامه های آموزشی که از جانب این طرح جدید عرضه خواهد شد، نحوه تعامل، هماهنگی و همسویی با جامعه بریتانیا را فرا خواهند گرفت. نامبرده میافزاید: کشور ما در آستانه ورود به عصر جدید و خروج از اتحادیه اروپا قرار دارد از این رو لازم است اطمینان داشته باشیم تا امتیازات شهروندی و فرصت ها برای همۀ شهروندان بریتانیا به صورت یکسان و بدون هیچ تفاوت و تبعیض ارائه گردد.
همچنان این طرح جدید، اطلاعات و آگاهی های لازم را به منظور نگهداری بهتر مناطق شهری و مجتمع های مسکونی و چگونگی تلاش برای حفظ دارایی های محلی و ملی در دسترس مردم قرار خواهد داد.
در پاییز گذشته، وزیر کشور انگلستان تأکید نمود که مهاجران تازه وارد، زمانی موفق به کسب تابعیت بریتانیا خواهند شد که بتوانند زبان انگلیسی را با یک استاندار بالا صحبت نمایند و آزمون ارزش های بریتانیا را با موفقیت انجام دهند.  
در همین حال برخی از شهروندان بریتانیا با انتقاد از این طرح جدید دولت، آزمون ارزشهای بریتانیا را مانعی اساسی برای دستیابی مهاجران به تابعیت این کشور میدانند.
آقای جاوید یکی از نمایندگان مجلس عوام هنگام صحبت در نشست احزاب سیاسی انگلستان خاطر نشان ساخت که بریتانیا همواره مهاجران تازه وارد را مورد استقبال و پذیرش قرار خواهد داد. اما به نظر وی مقررات مطرح شده کنونی نمیتواند تمامی نیازهای لازم را بر آورده کند. شاید دانستن نام همسر ششم هنری هشتم برای مردم مفید باشد، اما آشنایی و درک ارزشهای آزادی و دموکراسی که عامل اصلی پیوند همبستگی جامعه را شکل میدهد برای همه مهم تر است. آزمون ارزشهای بریتانیا باید ارزشها را به گونه فراگیر و گستردهتری مورد ارزیابی قرار دهد. آقای جاوید ضمن تأکید بر لزوم فراگیری زبان انگلیسی برای متقاضیان تابعیت بریتانیا اضافه نمود: تابعیت انگلستان به هیچ صورت نباید برای افرادی داده شود که متهم به سوء استفاده جنسی از کودکان است.
با آنکه اغلب مسئولین و رهبران سیاسی بریتانیا به صورت عموم با طرح آزمون ارزش‌های بریتانیا موافقت و همسویی دارند اما جزئیات و چگونگی این طرح هنوز مورد پذیرش همگان قرار نگرفته است.

© The Independent

بیشتر از جهان