دو مصاحبه هادی خرسندی با گوگوش

در رابطه با جنجال های قدیم و جدید

خانم گوگوش در این مصاحبه پرده از جنجال‌های ۵۵ ساله برمی‌دارد