هرگاه شما یکی از تنظیمات موجود در سایت ایندیپندنت فارسی را مورد استفاده قرار دادید، یا از طریق پست الکترونیک، اطلاعات شخصی و خصوصی خود را برای ما فرستادید، ممکن است برای ارائه خدمات بهتر به شما، این معلومات را در صورت لزوم در اختیار نهادهای دولتی یا اداره‌های دیگر قرار دهیم. همچنین ممکن است بخاطر ارائه خدمات محدود به شما، اطلاعات شما را با نهادهای غیر دولتی به اشتراک بگذاریم. به همین جهت، ارسال اطلاعات خصوصی‌تان به سایت ایندیپندنت فارسی به معنای این است که شما با ذخیره کردن و استفاده از آن اطلاعات توسط ما توافق دارید. سازمان ایندیپندنت فارسی حق خود می‌داند که هرگاه ضرورت ایجاب کند، این معلومات را در اختیار هر نهاد ذیربطی قرار دهد.

سازمان ایندیپندنت فارسی مسئولیت صحت و دقت معلوماتی را که شما آن‌ها را فرستاده‌اید، تنها و تنها به‌عهده خود شما واگذار می‌کند.

سازمان ایندیپندنت فارسی، به صورت جدی تلاش می‌کند با استفاده از فناوری ایمنی مناسب، اطلاعات شخصی شما را به صورت مطمئن ذخیره کرده، از آن محافظت کند.

سایت اینترنتی ایندیپندنت فارسی با سایت‌ها و شبکه‌های اینترنیتی دیگری در تماس است که برای حفظ معلومات خصوصی و شخصی، از روش‌های دیگری استفاده می‌کنند و ما هیچگونه مسئولیتی درباره آنها نداریم. به‌همین جهت به شما توصیه می‌کنیم به قوانین و ضابطه‌های آنها در این زمینه، مراجعه کنید.