گرانی لبنیات

اقتصاد

لبنیات در یک‌قدمی حذف کامل از سفره مردم ایران

پایین آمدن جایگاه ایران در میان کشورهای جهان در شاخص مصرف سرانه شیر نیز نشان‌دهنده کاهش معنادار آن در سبد اقلام خوراکی ایرانیان است