فیلم بلوغ

فیلم

«بلوغ»؛ تصویر تازه‌ای از زنان در عربستان سعودی 

نگاه زنان و روایت داستان زنان در فیلم بسیار مهم است و به شکل ويژه در سه فیلم از این مجموعه، رابطه زن با بدنش و این که چه اتفاقی دارد برای بدن می‌افتد