پیام شهبانو فرح به مناسبت زادروز رضاشاه پهلوی

«رضاشاه ایران در حال فروپاشی را یکپارچه و از خطر تجزیه و هرج و مرج نجات داد»

رضا شاه، بنیانگذار سلسله پهلوی- عکس از ویکی‌پدیا

شهبانو فرح پهلوی، به ماسبت زادروز رضاشاه، بنیانگذار سلسله پهلوی پیامی منتشر کرد.

در این پیام آمده است: «رضـا شـاه بـزرگ سـر دودمـان خـانـدان پهلـوی در روز ۲۴ اسفنـد ۱۲۵۶ شمسـی، در دهکـده آلاشـت مـازنـدران بـه د نیـا آمـد.»

«رضـا شـاه مـدت ۱۶ سـال پـادشـاه ایـران بـود و در ایـن دوران بسیـار کـوتـاه یـک دگـرگـونـی بنیـادیـن در زمینـه هـای اجتمـاعـی، فـرهنگـی، سیـاسـی، نظـامـی، اقتصـادی، آمـوزشـی و دادگستـری بـوجـود آورد و سـرانجـام همـو بـود کـه زنـان را از دژ خـانـه بـه در آورد و بـه شـرکـت در میـدان هـای گـونـاگـون زنـدگـی اجتمـاعـی تـوانـا و تشـویـق کـرد و بـه راه بـرابـری بـا مـردان کشـانـد.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

بسیاری از کابران شبکه های اجتماعی با داغ کردن هشتگ «رضاشاه روحت شاد» سالروز تولد او رضا شاه پهلوی بنیانگذار سلسله پهلوی در ایران را یادآوری کرده و گرامی داشته اند. هشتگ «رضا شاه روحت شاد» بعد از هشتگ «نه به جمهوری اسلامی» داغ ترین های توئیتر در هشت ساعت گذشته بوده است.

شهبانو فرح پهلوی در ادامه پیام خود در باره رضاشاه نوشت: «هـم زمـان ایـران در حال فروپاشی را یکپارچه و از خطر تجزیه و هرج و مرج نجات داد.»

پیام شهبانو فرح با این جمله به پایان رسید: «عشـق بـه ایـران و مـردمـان ایـن خـاک و بـوم و اراده پـولادینـش بـرای آبـادی و پیشـرفـت ایران جاودانی است.»