فتوا های عجیب داعش در رمضان

سازمان تروریستی داعش که در این اواخر با شکست و فروپاشی در عراق و سوریه روبهرو شد، همچنان در مسیر اندیشههای واپسگرایانه در حرکت است. اظهارات سیاسی و فتواهای دینی این سازمان افراطی، در اغلب موارد به سوژهای برای تمسخر در رسانهها و شبکههای اجتماعی اینترنتی بدل میشود. 

این سازمان تروریستی بهتازگی فتواهای جدیدی را در پیوند با روزه در ماه رمضان صادر کرده است که هر یک از دیگری جالبتر است. 

در نخستین فتوای رمضانی امسال، به جنگجویان داعش، اجازه روزهخواری داده شده و افزوده است که روزه مایه ضعف و ناتوانی میشود، پس لازم است که نیروهای رزمندهای که در میدان معرکه هستند، روزه نگیرند تا تواناییهای جسمی خود را از دست ندهند. 

فتوای دوم، خروج زنان (از خانه) را در طول روزهای ماه رمضان ممنوع اعلام کرده است، زیرا خروج آنها منجر به تحریک مردان مسلمان میشود و روزه آنها را باطل میکند. 

در فتوای سوم آمده است: «باید کلیه مغازهها در ۱۰ روز آخر ماه رمضان بسته باشند تا مسلمانان سرگرم عبادت شوند.» 

و اما بر مبنای اما فتوای چهارم، هر کس که سازمان داعش را دوست نداشته باشد، روزه او قبول نمیشود. مفتی داعش در شهر حمص سوریه تأکید کرده است: «فردی که سازمان داعش را دوست ندارد، بهتر است روزه نگیرد زیرا روزه او قبول شدنی نیست، پس چرا خود را به رنج گرسنگی و زحمت تشنگی میاندازد.» 

در فتوای پنجم آمده است: «شخصی که با سازمان داعش پیوند نداشته باشد، روزه او کاملا باطل است و اگر شخصی با این ویژگی یافت شود، حکم مجازات منافق بر او جاری می شود.»

شنبه، ۱۱ مه ۲۰۱۹