داکتر رنگین دادفر سپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان