بازرسی خانه ترامپ

دیدگاه

باز هم ترامپ؟

صدور حکم تفتیش وسایل و مدارک به معنی اتهام جرم و یا محکومیت فرد نیست و چنین احکامی در غیاب «دلیل محتمل با سوگند» صادر نمی‌شود