کودکان افغان در ایران از امکانات آموزشی برخوردار نیستند