منطقه‌گرایی

اقتصاد

نقشه راه همکاری‌های بلندمدت ایران و ترکیه؛ تداوم سیاست منطقه‌گرایی

افزایش حجم تجارت و اجرایی شدن نقشه راه همکاری‌های دو کشور بدون حل برخی مشکلات منطقه‌ای بین دو کشور و رفع تنش و کنترل تنش‌های آینده سخت خواهد بود