شاهنامه‌‌پژو

فرهنگ و هنر

دکتر ابوالفضل خطیبی؛ پژوهشگری شیفته و شیدای شاهنامه

ده‌ها مقاله علمی و چندین کتاب به همراه تصحیح انتقادی جلد هفتم شاهنامه با جلال خالقی مطلق، حاصل تلاش دکتر خطیبی درباره اثر حکیم فردوسی است.