ستاره سریال فرندز

زندگی

«اثرات حاد کتامین»؛ دلیل مرگ متیو پری اعلام شد

گزارش کالبد شکافی می‌گوید که پری تحت درمان تزریقی کتامین بوده است، اما کتامین موجود در بدن او نمی‌تواند مربوط به آخرین جلسه درمانی‌اش یعنی یک هفته‌و‌‌نیم قبل از مرگش باشد