دستکاری ژنتیک

علوم

معکوس‌سازی روند پیری موش‌ها؛ آیا برای انسان هم ممکن است؟

گروهی از پژوهشگران موفق شدند با تزریق مجموعه‌ای از پروتئین‌ها به موش‌هایی که دستکاری ژنتیکی شده‌اند، روند تغییرهای مرتبط با سن را معکوس کنند