حل مساله هسته ای

دیدگاه

ایران واقعا به دنبال حل بحران هسته‌ای است؟

جدیت مقامات جمهوری اسلامی در پایان دادن به این بحران تنها زمانی قابل اعتنا خواهد بود که فراتر از کاهش موقتی فشار تحریم‌ها، به دنبال تعامل معنادار با جهان باشند