بیمارستان امام رضا کرمانشاه

بهداشت و درمان

اشعه رادیواکتیو سلامتی کادر یکی از بیمارستا‌ن‌های کرمانشاه را تهدید می‌کند

زنان پزشک و انترن‌ها می‌پرسند با اینکه از سه هفته قبل متوجه این فاجعه عظیم شده‌اند، به چه حقی به آن‌ها اخطاری مبنی بر احتمال نشت اشعه و به‌خطر افتادن سلامتی‌شان ندادند؟