بنی صدر

دیدگاه

بنی‌صدرِ روزنامه‌نگار

دفاع از آزادی بیان، مطبوعات آزاد و حق حاکمیت ملت و انتقاد از تغییر در پیش‌نویس قانون اساسی و اضافه کردن اصل ولایت فقیه از جمله نکته‌های ثابت نوشته‌های بنی‌صدر بود