ارتباط با فرازمینی‌ها

علوم

دانشمندان می‌گویند موفق به صحبت با یک نهنگ شده‌اند

پژوهشگران امیدوارند با مطالعه نهنگ‌ها، فیلترهایی طراحی کنند تا برای تفسیر سیگنال‌های فرازمینی که انسان‌ها ممکن است در آینده دریافت کنند کاربرد داشته باشند