ابرصدساله

جهان

اَبَرسالمندان ژاپن راز عمر طولانی را فاش می‌کنند

پایبندی به عادت‌ها، پرهیز از پرخوری، خودداری از زیاده‌روی در کارها، و تحرک بیشتر از برخی عادت‌های سبک زندگی است که افراد فراصدساله از آن پیروی می‌کنند