کمونیست ها

دیدگاه

چین و تایوان: کدام «چینی»تر است؟

تایوان یک ملت آزاد و چندقومی آسیایی است- الگویی به‌مراتب جذاب‌تر از الگوی چین کمونیست- حتی با وجود شمشیر داموکلس، یا بمب‌های شی جین‌پینگ بالای سر آن