ماهی که با پوستش می‌بیند

علوم

این ماهی با پوستش می‌بیند

دانشمندان می‌گویند گرازماهی احتمالا نخستین نمونه از مهره‌داران است که با سلول‌های خاص تشخیص نور در خارج از دستگاه عصبی مرکزی قادر به دیدن است