لیبرال دمکراسی

دیدگاه

درنگی درباره ماقبل دموکراسی و پسالیبرالیسم

درحالی از مرحله پسالیبرالیسم سخن گفته می‌شود که نه تنها جوامع سنتی، بلکه جوامع صنعتی جدید نیز مرحله ماقبل لیبرالیسم را سپری نکرده‌اند