سیاره ها از کدام طرف می چرخند

علوم

زمین و سیاره‌های منظومه شمسی در کدام جهت می‌چرخند؟

زمین و اغلب سیارات دیگر‌ــ‌ از جمله عطارد، مریخ، مشتری، زحل و نپتون‌ــ نیز خلاف جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخند، اما در نهایت تعجب می‌بینیم که در این زمینه استثناهایی هم وجود دارد