سوریه شدن ایران

دیدگاه

سوریه چگونه «سوریانده» شد؟

امروز، ایران در پی پایان دادن به سلطه سوریه‌سازانی مانند خامنه‌ای است؛ کسانی که در سوریاندن سوریه نقش داشته‌اند نمی‌توانند ما را از سوریه‌ای شدن بترسانند