سطح دریا

جهان

نیمی از چین در حال غرق شدن است

نزدیک به نیمی از شهرهای بزرگ چین به دلیل استخراج بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و وزن سنگین ساختمان‌ها و زیرساخت‌‌‌های شهری در حال غرق‌‌ شدن‌اند