زکریای رازی

سیاسی و اجتماعی

دشمنی جمهوری اسلامی فقط با زکریای رازی است، یا با همه مفاخر ایران؟

در حالی که دولت جمهوری‌اسلامی ایران در ساخت عتبات عالیات و اماکن مذهبی در خارج از ایران سرمایه‌گذاری می‌کند، از ساخت مقبره برای کاشف ایرانی الکل سرباز می‌زند