دمکراسی دینی

دیدگاه

ایران؛ فراتر از قبیله «بنی مرحبا» و قبیله «بنی لکن»

«اما» و «اگر» بر سر نظام اسیر تضادهای درونی، زندگی سیاسی ما را به بن بست رسانده، آیا خاتمی ‌و همراهان حاضرند با اعلام نیات واقعی خود بدون «تقیه»، به شکستن‌ بن‌بست، کمک کنند؟