دستور تازه طالبان بر منع آموزش دختران در افغانستان