خون شد

فیلم

«خون شد»، اما چراغ‌های این خانه هنوز خاموش است

مشکل بزرگ «خون شد» از نظر ساختاری، نه دیالوگ‌های کیمیایی‌وار است، نه شخصیت‌های کیمیایی‌طور. مشکل اصلی آن در «قهرمان» هم نیست، در «آنتاگونیست» یا «حریف و همآورد قهرمان» است