تسلی به بیماران

جهان

دست مصنوعی؛ ابتکار پرستار برزیلی برای تسلی بیماران

ابداع این دست مصنوعی، یا دستکشی پلاستیکی که با آب گرم پر شده تا احساس لمس شدن بدهد، ظاهرا توسط سمی آرایو کونها، پرستاری در شهر سائو کارلوس، انجام شده است.