برنامه جدید بی بی سی بخاطر آموزش دختران در افغانستان