ایران و شاه

دیدگاه

تاملی در تصمیمی «شجاعانه»؛ سفر «تاریخی» شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل

این شرایط مناسب را ملت ایران به شاهزاده هدیه کرد و شاهزاده نیز به واسطه‌ نگاه مردم‌گرایانه و همچنین با به‌کارگیری جسارت و شجاعت سیاسی خود از آن استفاده کرد