اعضای هیات تحریریه روزنامه ایندیپندنت فارسی Staff members of Independent Persian
سردبیر
کاملیا انتخابی فرد

معاون سردبیر
شاهپری تکسل
Editor-in-chief
Camelia Entekhabifard

Executive Editor
Shapari Taxell
 
ویراستاران
محمد تاج دولتی (سر ویراستار)
دنیس آژیری
ساسان قهرمان
Editors
Mohammad Tajdolati
Denise Ajiri
Sasan Ghahreman
 
دستیاران سردبیر
سولماز شریف
تابش فروغ
دنیس آژیری
Assistant Editors
Solmaz Sharif
Tabish Forugh
Denise Ajiri
 
نویسندگان ارشد (به ترتیب حروف الفبا)
آرش عزیزی
آزاده افتخاری
تابش فروغ
سولماز شریف
فریدون آژند
فرهاد نوری
Writers (in alphabetical order in Persian)
Arash Azizi
Azade Eftekhari
Tabish Forugh
Solmaz Sharif
Faridoon Azhand
Farhad Noori
 
امور اداری
 
Adminstrative